WMO Adviesraad Sudwest Frylan

Voor alle inwoners

De WMO Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De raad doet dit namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers. Het bestaansrecht van de adviesraad is verankerd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die elke gemeente verplicht een adviesraad in te stellen en te faciliteren. 


De afgelopen jaren heeft de WMO Adviesraad een constructieve relatie opgebouwd met het college, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden nauw betrokken bij de toetsing van bestaand beleid en ontwikkeling van nieuw beleid.

 

VOOR CORONA INFO zie de nieuwspagina hieronder

Wat is de WMO adviesraad?

Werkwijze

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te borgen werkt de adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties. 

De adviesraad heeft regelmatig Bestuurlijk Overleg met het college van B & W over bestaande en nieuwe aandachtspunten aangaande de WMO.

 

Verordening en huishoudelijk reglement

 

De WMO Adviesraad werkt onder een gemeentelijke verordening en een huishoudelijk reglement..  Deze reglementen worden de komende tijd vastgesteld.

 

 

Bestuur en werkgroepen

De WMO Adviesraad kent een algemeen en een dagelijks bestuur.
Daarnaast zijn de volgende werkgroepen actief: Jeugd, Mantelzorg, Wonen en Communicatie.

 

 

Samenstelling Algemeen Bestuur

Loek Hogenhout – voorzitter en lid DB
Gerlof Otter – secretaris en lid DB
Winkie Zeldenrust – voorzitter werkgroep Jeugd
Arjen Kuiper – voorzitter werkgroep Mantelzorg
Minne van Oosten – voorzitter werkgroep Wonen
Wietse de Haan – voorzitter werkgroep Communicatie, lid DB
Dave Tearney – voorzitter werkgroep mensen met een beperking.

Arnold Hagedorn - Lid Adviesraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Regelmatig publiceert de WMO Adviesraad een nieuwsbrief. Hierin staan actuele zaken, adviezen, onderwerpen die gevolgd worden, ontwikkelingen vanuit de werkgroepen.

 

Verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

Hoe toegankelijk vind jij Súdwest-Fryslân?

 

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken blijkt dat deze mensen vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Denk aan; te smalle stoepen voor rolstoelgebruikers of geen toegankelijke website voor mensen met een beperking.

 

In Súdwest-Fryslân vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en daarom doen wij mee aan de landelijke campagne 'Meest Toegankelijke Gemeente' van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).  Met deze campagne wil de VNG gemeenten stimuleren om de toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren. We horen graag hoe jij de toegankelijkheid in Súdwest-Fryslân ervaart.

 

Hoe werkt de verkiezing?

Op www.meesttoegankelijkegemeente.nl kun jij jouw stem uitbrengen. Je kunt de gemeente Súdwest-Fryslân beoordelen door de meerkeuze vragen te beantwoorden. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

•          toegankelijkheid op het gebied van vrije tijd;

•          toegankelijkheid in het vervoer;

•          toegankelijkheid in werk en inkomen;

•          toegankelijkheid in onderwijs en ontwikkeling;

•          toegankelijkheid in welzijn, gezondheid en ondersteuning;

•          toegankelijkheid thuis;

•          meedoen en gelijke behandeling.

 

Liever de vragenlijst op papier invullen? De papierversie kan je vanaf 2 juni afhalen bij het gemeentehuis in Sneek (Marktstraat 8). Of geef je adres door via info@sudwestfryslan.nl, dan ontvang je de vragenlijst per post.

 

Meer weten en op de hoogte blijven?

Website: www.meesttoegankelijkegemeente.nl

Facebook: https://www.facebook.com/meesttoegankelijkegemeente

Instagram: https://www.instagram.com/meesttoegankelijkegemeente

 

Op naar een steeds meer toegankelijke gemeente Súdwest-Fryslân!

 

Vergaderdata Algemeen bestuur

2021

19 april

31 mei

28 juni

20 september

18 oktober

22 november

20 december

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Als je een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar secretaris@wmoadviesraadswf.nl. U ontvangt dan tijdig nadere informatie over plaats, tijd en de vergaderagenda.
 

Adviezen

De WMO Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die een relatie hebben met de uitvoering van de WMO in onze gemeente. Onderstaand de adviezen die de afgelopen twaalf maanden zijn uitgebracht.

 

WMO verordening maatschappelijke ondersteuning

advies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 van de WMO Adviesraad


Gezondheidsbeleid

Reactie op de conceptbeleidsnota gezondheidsbeleid 2022 2026

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Advies over de OCO

 

De voor elkaar pas van Arriva

Advies over de voor elkaar pas van Arriva april 2021

 

Resultaatsturing en herindicatie

Advies inzake resultatsturing en herindicatie april 2021

 

Cliëntervaringsonderzoek 2019

Advies inzaken clientervaringsonderzoek 2019

 

Advies aanbesteding WMO 2021

Advies aanbesteding WMO 2021

 

Uitvoering preventieakkoord

reactie WMO adviesraad op uitvoeringsplan preventieakkoord 7 oktober 2020

 

Inkoop sociaal domein

WMO Advies inkoop strategie 10 juni 2020

 

Regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

juni 2020 Brief aan het college van B&W

mei 2020 Reactie college van B&W(1)   

(2)

maart 2020  Brief passend onderwijs regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

 

Evaluatie Sociaal Domein

25-10-2019 Brief over evaliatie sociaal domein

 

Advies uitvoering regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

14-10-2019 Advies uitvoering scholieren korting SWF

 

Advies over digitalisering aanvraag  mantelzorgwaardering

17-6-19 Advies digitalisering aanvraag mantelzorg

 

Brief over Ny Ilostins

8-5-19 Brief over Ny Ilostins

 

Advies resultaatsturing

29-10-19 Advies resultaatsturing

 

Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp
10-12-18 Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp van WMO platform

 

Signalen en Wensen Scholen, peuter- en kinder opvang
10-11-18 Rapport Signalen en wensen scholen, peuter- en kinderopvang

 

Reactie op afschaffing Himmelsjeck

27-10-2017 Reactie op afschaffing Himmelsjeck

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Súdwest Fryslân 2018
11-9-17 Reactie adviesraad


Onderwijskansen en leerlingenvervoer

juni 2017 Financiële belemmeringen voorgezet onderwijs binnen de gemeente SWF

 

Advies bestrijding armoede onder kinderen

21-6-2017 Advies bestrijding armoede onder kinderen

(Jaar)verslagen

De WMO Adviesraad publiceert de notulen van haar bestuursvergaderingen.

Verslag 22 februari 2021

Verslag 29 maart 2021

Verslag 19 april 2021

Verslag 28 juni 2021

Verslag 20 september 2021

Verslag 11 november 2021

 

De WMO Adviesraad publiceert elk jaar een jaarverslag, waarin de belangrijkste adviezen en besproken onderwerpen worden belicht.

2020 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2019 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2018 Jaarverslag WMO Adviesraad

2017 Jaarverslag WMO Adviesraad

Nuttige informatie

 

 

Organisaties met wie wij samenwerken:

De WMO Adviesraad werkt samen met tientallen organisaties die zich, ieder vanuit hun eigen perspectief, bezig houden met WMO-gerelateerde zaken.

 Adviesraad Toegankelijkheid (voorheen C.I.G.)

Cliëntenraad WWB  

Gemeente Súdwest-Fryslân 

 

Mee Friesland (Onafhankelijke Client Ondersteuning)

 

stichtingsociaalcollectief

 

Nuttige informatie:

Mantelzorg Súdwest-Fryslân.nl (internetkrant voor en door mantelzorgers)

MantelzorgNL (landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers)

Wegwijzer mantelzorg

Huis van het Heden (Handige tips in en om de woning)

Valys  (Vervoer per taxi)

Zorgwijzer

PGB  (Per Saldo : belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)

Seniorenweb Zuidwest Friesland

UGS Sneek ( Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân)

VGN   

WMO Melden   (Koepel van Adviesraden Sociaal Domein)

Zorgbelang Fryslân 

 

Contact

Zorgvragen?!

Kun jij in het dagelijks leven wel wat hulp gebruiken in het huishouden omdat het je alleen niet meer lukt? Heb je een vraag over de opvoeding van jouw kind? Of kom je financieel niet meer rond? Medewerkers van het Gebiedsteam ondersteunen jou en helpen daar waar nodig is. Samen met jou en je omgeving zoeken zij naar de beste oplossing voor je vraag.

Bel de gemeente Súdwest Fryslân op 14 05 15 en vraag naar het gebiedsteam.

 

Contact met het bestuur van de WMO Adviesraad

Telefoonnummer Gerlof Otter, secretaris bestuur: 06 19 71 25 43.

Of stuur een e-mail naar secretaris@wmoadviesraadswf.nl.

 

Ook kunt u gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

Contact formulier


Aanhef: