WMO Adviesraad Sudwest Frylan

Voor alle inwoners

 

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de zaken betreffende het Sociaal Domein (o.a. Wmo, Jeugd, Inclusie en Toegankelijkheid). De raad doet dit namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers. Het bestaansrecht van de adviesraad is verankerd in de Wetten rond het sociaal domein, die elke gemeente verplicht een adviesraad in te stellen en te faciliteren.

 

De Adviesraad Sociaal Domein bestrijkt het volledige Sociaal Domein, met uitzondering van het aandachtsgebied Werk & Inkomen. Dit wordt beheerd door de Cliëntenraad WWB, waarmee de Adviesraad Sociaal Domein nauw samenwerkt.

 

De afgelopen jaren hebben  de adviesraad WMO en Jeugd  en de adviesraad Toegankelijkheid een constructieve relatie opgebouwd met het college, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden nauw betrokken bij de toetsing van bestaand beleid en ontwikkeling van nieuw beleid.

 

Om het onderbouwen van onze adviezen te versterken vindt de adviesraad het belangrijk om van degenen die gebruik maken van ondersteuning vanuit het Sociaal Domein te horen hoe zij die ondersteuning ervaren.

Wat is de WMO adviesraad?

Werkwijze

 

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te borgen werkt de adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties.

 

De adviesraad heeft regelmatig Bestuurlijk Overleg met het college van B & W over bestaande en nieuwe aandachtspunten aangaande het Sociaal Domein.

 

Verordening en huishoudelijk reglement

De Adviesraad Sociaal Domein werkt onder een gemeentelijke verordening en een huishoudelijk reglement..  Deze reglementen worden de komende tijd vastgesteld.

 

 

Bestuur en werkgroepen

De Adviesraad Sociaal Domein kent een algemeen en een dagelijks bestuur.

Daarnaast zijn de volgende werkgroepen actief: Jeugd, Mantelzorg, Wonen, Toegankelijkheid en Communicatie.

 

Samenstelling Algemeen Bestuur

 

Loek Hogenhout – voorzitter en lid DB

Henny Stroes – secretaris en lid DB

Winkie Zeldenrust – voorzitter werkgroep Jeugd

Arjen Kuiper – voorzitter werkgroep Mantelzorg

Minne van Oosten – voorzitter werkgroep Wonen

Wietse de Haan – voorzitter werkgroep Communicatie

Rein Brouwer – voorzitter werkgroep toegankelijkheid

Arnold Hagedorn - Lid Adviesraad, Senioren platform

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Regelmatig publiceert de Adviesraad Sociaal Domein een nieuwsbrief. Hierin staan actuele zaken, adviezen, onderwerpen die gevolgd worden, ontwikkelingen vanuit de werkgroepen

 

 

Verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

Hoe toegankelijk vind jij Súdwest-Fryslân?

 

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken blijkt dat deze mensen vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Denk aan; te smalle stoepen voor rolstoelgebruikers of geen toegankelijke website voor mensen met een beperking.

 

In Súdwest-Fryslân vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en daarom doen wij mee aan de landelijke campagne 'Meest Toegankelijke Gemeente' van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).  Met deze campagne wil de VNG gemeenten stimuleren om de toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren. We horen graag hoe jij de toegankelijkheid in Súdwest-Fryslân ervaart.

 

Hoe werkt de verkiezing?

Op www.meesttoegankelijkegemeente.nl kun jij jouw stem uitbrengen. Je kunt de gemeente Súdwest-Fryslân beoordelen door de meerkeuze vragen te beantwoorden. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

•          toegankelijkheid op het gebied van vrije tijd;

•          toegankelijkheid in het vervoer;

•          toegankelijkheid in werk en inkomen;

•          toegankelijkheid in onderwijs en ontwikkeling;

•          toegankelijkheid in welzijn, gezondheid en ondersteuning;

•          toegankelijkheid thuis;

•          meedoen en gelijke behandeling.

 

Liever de vragenlijst op papier invullen? De papierversie kan je vanaf 2 juni afhalen bij het gemeentehuis in Sneek (Marktstraat 8). Of geef je adres door via info@sudwestfryslan.nl, dan ontvang je de vragenlijst per post.

 

Meer weten en op de hoogte blijven?

Website: www.meesttoegankelijkegemeente.nl

Facebook: https://www.facebook.com/meesttoegankelijkegemeente

Instagram: https://www.instagram.com/meesttoegankelijkegemeente

 

Op naar een steeds meer toegankelijke gemeente Súdwest-Fryslân!

 

Vergaderdata Algemeen bestuur

2022

23 mei

19 september

17 oktober,

21 november

19 december

22 november

20 december

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Als je een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar secretaris@adviesraadsociaaldomein.nl

U ontvangt dan tijdig nadere informatie over plaats, tijd en de vergaderagenda.
 

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die een relatie hebben met het sociaal Domein in onze gemeente. Onderstaand de adviezen die de afgelopen twaalf maanden zijn uitgebracht.

 

Mantelzorg

Advies aan college partijen over mantelzorg

 

Intrekking taxipas bij niet gebruik

Advies inzake intrekking taxipas bij niet gebruik

 

WMO verordening maatschappelijke ondersteuning

advies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 van de WMO Adviesraad


Gezondheidsbeleid

Reactie op de conceptbeleidsnota gezondheidsbeleid 2022 2026

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Advies over de OCO

 

De voor elkaar pas van Arriva

Advies over de voor elkaar pas van Arriva april 2021

 

Resultaatsturing en herindicatie

Advies inzake resultatsturing en herindicatie april 2021

 

Cliëntervaringsonderzoek 2019

Advies inzaken clientervaringsonderzoek 2019

 

Advies aanbesteding WMO 2021

Advies aanbesteding WMO 2021

 

Uitvoering preventieakkoord

reactie WMO adviesraad op uitvoeringsplan preventieakkoord 7 oktober 2020

 

Inkoop sociaal domein

WMO Advies inkoop strategie 10 juni 2020

 

Regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

juni 2020 Brief aan het college van B&W

mei 2020 Reactie college van B&W(1)   

(2)

maart 2020  Brief passend onderwijs regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

 

Evaluatie Sociaal Domein

25-10-2019 Brief over evaliatie sociaal domein

 

Advies uitvoering regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

14-10-2019 Advies uitvoering scholieren korting SWF

 

Advies over digitalisering aanvraag  mantelzorgwaardering

17-6-19 Advies digitalisering aanvraag mantelzorg

 

Brief over Ny Ilostins

8-5-19 Brief over Ny Ilostins

 

Advies resultaatsturing

29-10-19 Advies resultaatsturing

 

Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp
10-12-18 Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp van WMO platform

 

Signalen en Wensen Scholen, peuter- en kinder opvang
10-11-18 Rapport Signalen en wensen scholen, peuter- en kinderopvang

 

Reactie op afschaffing Himmelsjeck

27-10-2017 Reactie op afschaffing Himmelsjeck

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Súdwest Fryslân 2018
11-9-17 Reactie adviesraad


Onderwijskansen en leerlingenvervoer

juni 2017 Financiële belemmeringen voorgezet onderwijs binnen de gemeente SWF

 

Advies bestrijding armoede onder kinderen

21-6-2017 Advies bestrijding armoede onder kinderen

(Jaar)verslagen

De Adviesraad Sociaal Domein publiceert de notulen van haar bestuursvergaderingen.

 

Verslag 21 januari 2022

 

De Adviesraad Sociaal Domein publiceert elk jaar een jaarverslag, waarin de belangrijkste adviezen en besproken onderwerpen worden belicht.

 

 

In voorgaande jaren publiceerden de WMO Adviesraad en de Adviesraad Toegankelijkheid gescheiden jaarverslagen.

 2021 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

Verlag adviesraad toegankelijkheid toevoegen!!!!!

2020 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2019 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2018 Jaarverslag WMO Adviesraad

2017 Jaarverslag WMO Adviesraad

Nuttige informatie

Organisaties met wie wij samenwerken:

De adviesraad Sociaal domein werkt samen met tientallen organisaties die zich, ieder vanuit hun eigen perspectief, bezig houden met WMO-gerelateerde zaken.

 

Cliëntenraad WWB  

Gemeente Súdwest-Fryslân 

Mee Friesland (Onafhankelijke Client Ondersteuning)

stichtingsociaalcollectief

 

Nuttige informatie:

Mantelzorg Súdwest-Fryslân.nl (internetkrant voor en door mantelzorgers)

MantelzorgNL (landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers)

Wegwijzer mantelzorg

Huis van het Heden (Handige tips in en om de woning)

Valys  (Vervoer per taxi)

Zorgwijzer

PGB  (Per Saldo : belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)

Seniorenweb Zuidwest Friesland

UGS Sneek ( Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân)

VGN   

WMO Melden   (Koepel van Adviesraden Sociaal Domein)

Zorgbelang Fryslân 

 

Contact

Zorgvragen of Uw ervaring delen?

 

Kun jij in het dagelijks leven wel wat hulp gebruiken in het huishouden omdat het je alleen niet meer lukt? Heb je een vraag over de opvoeding van jouw kind? Of kom je financieel niet meer rond? Medewerkers van het Gebiedsteam ondersteunen jou en helpen daar waar nodig is. Samen met jou en je omgeving zoeken zij naar de beste oplossing voor je vraag.

 

Bel de gemeente Súdwest Fryslân op 14 05 15 en vraag naar het gebiedsteam.

 

 

Wil je ons iets melden over je ervaringen?

Gebruik dan onderstaand formulier;

Of stuur een e-mail naar secretaris@adviesraadsociaaldomeinswf.nl;

Of bel met Henny Stroes, secretaris bestuur: 06-12641781

 

Contact formulier


Aanhef: