WMO Adviesraad Sudwest Frylan

Voor alle inwoners

De WMO Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De raad doet dit namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers. Het bestaansrecht van de adviesraad is verankerd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die elke gemeente verplicht een adviesraad in te stellen en te faciliteren. 


De afgelopen jaren heeft de WMO Adviesraad een constructieve relatie opgebouwd met het college, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden nauw betrokken bij de toetsing van bestaand beleid en ontwikkeling van nieuw beleid.

 

VOOR CORONA INFO zie de nieuwspagina hieronder

Wat is de WMO adviesraad?

Werkwijze

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te borgen werkt de adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties. 

De adviesraad heeft regelmatig Bestuurlijk Overleg met het college van B & W over bestaande en nieuwe aandachtspunten aangaande de WMO.

 

Verordening en huishoudelijk reglement

 

De WMO Adviesraad werkt onder een gemeentelijke verordening en een huishoudelijk reglement..  Deze reglementen worden de komende tijd vastgesteld.

 

 

Bestuur en werkgroepen

De WMO Adviesraad kent een algemeen en een dagelijks bestuur.
Daarnaast zijn de volgende werkgroepen actief: Jeugd, Mantelzorg, Wonen en Communicatie.

 

 

Samenstelling Algemeen Bestuur

Loek Hogenhout – voorzitter en lid DB
Gerlof Otter – secretaris en lid DB
Winkie Zeldenrust – voorzitter werkgroep Jeugd
Arjen Kuiper – voorzitter werkgroep Mantelzorg
Minne van Oosten – voorzitter werkgroep Wonen
Wietse de Haan – voorzitter werkgroep Communicatie, lid DB
Dave Tearney – voorzitter werkgroep mensen met een beperking.

Arnold Hagedorn - Lid Adviesraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Regelmatig publiceert de WMO Adviesraad een nieuwsbrief. Hierin staan actuele zaken, adviezen, onderwerpen die gevolgd worden, ontwikkelingen vanuit de werkgroepen.

 

Gemeentelijke maatregelen voor kwetsbare burgers tijdens coronacrisis

 

 

CORONA INFO

 

De corona-perikelen beheersen op dit moment het doen en laten van ons allemaal. Juist nu is het belangrijk dat de WMO-dienstverlening op orde is. Alle betrokken partijen zijn zich dit terdege bewust en werken hier hard aan.

Voor vragen over de uitvoering van de WMO kunt u zich wenden tot de gebiedsteams van de gemeente (telefonisch 140515. Voor (burger)initiatieven op het gebied van aanvullende dienstverlening maken we u attent op de website van Stichting Sociaal Collectief (www.stichtingsociaalcollectief.nl).

 

In de tussentijd wensen wij u en de uwen goede gezondheid en sterkte in deze moeilijke tijd.

 

Bestuur WMO Adviesraad

 

 

Week van de toegankelijkheid:

 

Programma

Oproep

 

Erkenning mantelzorgvriendelijke werkgever voor de gemeente Sudwést Frieslân

 

Foto

Op de deur van het bestuurshûs

 

Op hte raam

 

Nieuwe voorzitter adviesraad WMO en Jeugd

 

Werk en mantelzorg

 

Incusie agenda

 

Treinkosten scholieren

Vergaderdata Algemeen bestuur

2021

19 april

31 mei

28 juni

20 september

18 oktober

22 november

20 december

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Als je een vergadering wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar secretaris@wmoadviesraadswf.nl. U ontvangt dan tijdig nadere informatie over plaats, tijd en de vergaderagenda.
 

Adviezen

De WMO Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die een relatie hebben met de uitvoering van de WMO in onze gemeente. Onderstaand de adviezen die de afgelopen twaalf maanden zijn uitgebracht.

 

De voor elkaar pas van Arriva

Advies over de voor elkaar pas van Arriva april 2021

 

Resultaatsturing en herindicatie

Advies inzake resultatsturing en herindicatie april 2021

 

Cliëntervaringsonderzoek 2019

Advies inzaken clientervaringsonderzoek 2019

 

Advies aanbesteding WMO 2021

Advies aanbesteding WMO 2021

 

Uitvoering preventieakkoord

reactie WMO adviesraad op uitvoeringsplan preventieakkoord 7 oktober 2020

 

Inkoop sociaal domein

WMO Advies inkoop strategie 10 juni 2020

 

Regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

juni 2020 Brief aan het college van B&W

mei 2020 Reactie college van B&W(1)   

(2)

maart 2020  Brief passend onderwijs regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

 

Evaluatie Sociaal Domein

25-10-2019 Brief over evaliatie sociaal domein

 

Advies uitvoering regeling scholierenkorting voor de trein in SWF

14-10-2019 Advies uitvoering scholieren korting SWF

 

Advies over digitalisering aanvraag  mantelzorgwaardering

17-6-19 Advies digitalisering aanvraag mantelzorg

 

Brief over Ny Ilostins

8-5-19 Brief over Ny Ilostins

 

Advies resultaatsturing

29-10-19 Advies resultaatsturing

 

Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp
10-12-18 Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp van WMO platform

 

Signalen en Wensen Scholen, peuter- en kinder opvang
10-11-18 Rapport Signalen en wensen scholen, peuter- en kinderopvang

 

Reactie op afschaffing Himmelsjeck

27-10-2017 Reactie op afschaffing Himmelsjeck

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Súdwest Fryslân 2018
11-9-17 Reactie adviesraad


Onderwijskansen en leerlingenvervoer

juni 2017 Financiële belemmeringen voorgezet onderwijs binnen de gemeente SWF

 

Advies bestrijding armoede onder kinderen

21-6-2017 Advies bestrijding armoede onder kinderen

(Jaar)verslagen

De WMO Adviesraad publiceert de notulen van haar bestuursvergaderingen.

Verslag 22 februari 2021

Verslag 29 maart 2021

 

De WMO Adviesraad publiceert elk jaar een jaarverslag, waarin de belangrijkste adviezen en besproken onderwerpen worden belicht.

2020 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2019 jaarverslag adviesraad WMO en Jeugd SWF

2018 Jaarverslag WMO Adviesraad

2017 Jaarverslag WMO Adviesraad

Nuttige informatie

 

 

Organisaties met wie wij samenwerken:

De WMO Adviesraad werkt samen met tientallen organisaties die zich, ieder vanuit hun eigen perspectief, bezig houden met WMO-gerelateerde zaken.

 Adviesraad Toegankelijkheid (voorheen C.I.G.)

Cliëntenraad WWB  

Gemeente Súdwest-Fryslân 

Mee Friesland (Onafhankelijke Client Ondersteuning)

stichtingsociaalcollectief

 

Nuttige informatie:

Mantelzorg Súdwest-Fryslân.nl (internetkrant voor en door mantelzorgers)

MantelzorgNL (landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers)

Wegwijzer mantelzorg

Huis van het Heden (Handige tips in en om de woning)

Valys  (Vervoer per taxi)

Zorgwijzer

PGB  (Per Saldo : belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)

Seniorenweb Zuidwest Friesland

UGS Sneek ( Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân)

VGN   

WMO Melden   (Koepel van Adviesraden Sociaal Domein)

Zorgbelang Fryslân 

 

Contact

Zorgvragen?!

Kun jij in het dagelijks leven wel wat hulp gebruiken in het huishouden omdat het je alleen niet meer lukt? Heb je een vraag over de opvoeding van jouw kind? Of kom je financieel niet meer rond? Medewerkers van het Gebiedsteam ondersteunen jou en helpen daar waar nodig is. Samen met jou en je omgeving zoeken zij naar de beste oplossing voor je vraag.

Bel de gemeente Súdwest Fryslân op 14 05 15 en vraag naar het gebiedsteam.

 

Contact met het bestuur van de WMO Adviesraad

Telefoonnummer Gerlof Otter, secretaris bestuur: 06 19 71 25 43.

Of stuur een e-mail naar secretaris@wmoadviesraadswf.nl.

 

Ook kunt u gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

Contact formulier


Aanhef: